Bộ điều khiển là gì? Thông tin về 1 số loại bộ điều khiển? – P1

Bộ điều khiển là gì? Thông tin về 1 số loại bộ điều khiển? – P1