Camera IP là gì? Ưu, nhược điểm và phân loại camera IP

Camera IP là gì? Ưu, nhược điểm và phân loại camera IP