Bảng giá thu mua phế liệu

Bảng giá thu mua phế liệu mới nhất phụ thuộc vào nhu cầu chung của thị trường, số lượng, chất...