Kim loại phế liệu là gì?

Nói một cách đơn giản, kim loại phế liệu là sự kết hợp của kim loại phế thải, vật liệu kim...