Tủ Chuyển Nguồn Tự Động ATS là gì?

Tủ Chuyển Nguồn Tự Động ATS là gì?